Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh về công tác chỉnh trang đô thị, phục vụ tết nguyên đán và đón nhận đô thị loại I

Ngày 31/01/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Ninh về công tác chỉnh trang đô thị, phục vụ tết nguyên đán và đón nhận đô thị loại I.

Thông báo kết luận cụ thể: tại đây