CBTT Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2)

  1. Giấy mời: Tại đây
  2. Tài liệu đại hội: