Thông báo thay đổi nhân sự (Miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc công ty; Phân công Phó giám đốc phụ trách điều hành công ty)

Ngày 9/12/2019, HĐQT công ty tổ chức họp ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và Phân công Phó giám đốc phụ trách điều hành công ty kể từ ngày 01/02/2020; Căn cứ Nghị quyết, HĐQT ban hành Quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2019 về việc Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với Ông Vũ Đức Thắng và Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2019 Về việc phân công Ông Nguyễn Đình Thu, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty nhiệm vụ Phụ trách điều hành công ty kể từ ngày 01/02/2020 cho đến khi HĐQT bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây