CBTT ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐthường niên năm 2020

CTCP Môi trường và công trình đô thịBắc Ninh trân trọng CBTT về việc thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, cụ thể:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Mã chứng khoán: MBN

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2020

  1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

  1. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

– Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể thông báo sau).

– Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

– Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty

Chi tiết vui lòng đăng tải: Tại đây