CBTT văn bản xin gia hạn nộp BCTC năm 2019

Công ty trân trọng CBTT văn bản số 140/2020/TTr-MBN ngày 30/3/2020 V/v xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đối với với năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 tối đa 100 ngày kể từ ngày kết thức năm tài chính, chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây