CBTT giải trình chênh lệch tư 10% trở lên LNST năm 2019 so với cùng kỳ

Chi tiết vui lòng đăng tải: Tai đây