CBTT Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây