CBTT V/v hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/3/2020

V/v hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/3/2020, chi tiết vui lòng đăng tải: Tại đây