Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây