CBTT Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố Giấy Mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

  1. Giấy mời: Tại đây
  2. Tài liệu họp: