CBTT thay đổi tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Thay đổi Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ, )

Báo cáo của HĐQT: Tại đây

Báo cáo của BGĐ công ty: Tại đây