CBTT Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Chi tiết vui lòng đăng tải: Tại đây