CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết vui lòng đăng tải: Tại đây