Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi tra cổ tức năm 2019

Chi tiết vui lòng đăng tải: Tại đây