CBTT bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 (sửa đổi lỗi số học)

  1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021; Chi trả tiền lương thù lao HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký công ty năm 2021 – kế hoạch năm 2022: Tại đây
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát: Tại đây
  3. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ: Tại đây
  4. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: Tại đây
  5. Chương trình họp ĐHĐCĐ: Tại đây