CBTT bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

  1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 – kế hoạch năm 2022: Tại đây
  2. Dự thảo Chương trình họp đại hội đồng cổ đông năm 2022: Tại đây
  3. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:Tại đây
  4. Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Tại đây