CBTT nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ, các báo cáo tờ trình:Tại đây