Công đoàn công ty

Công đoàn công ty có 368 đoàn viên. BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 15 đ/c, trong đó:

  • Đ/c Nguyễn Đình Thu – Chủ tịch công đoàn.
  • Đ/c Đỗ Đức Đáng – Phó chủ tịch công đoàn.