Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuôi năm 2021

Chi tiết vui lòng đăng tải: tại đây