Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung chi tiết: Tại đây