MBN: Tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 29/6/2018, tại Hội trường Khách sạn Suối Hoa, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, đại diện UBND TP Bắc Ninh, đại diện Công ty Môi trường Thuận Thành, cổ đông, người được ủy quyền được ủy quyền tham dự chiếm 99,8% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Trần Đức Điện – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo của Ban Giám đốc. Đồng thời biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và thông qua Điều lệ điều chỉnh lần 1 và Quy chế Quản trị về nội bộ Công ty.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2017 (giai đoạn cổ phần hóa 3/7/2017-31/128/2017) Công ty đã đạt doanh thu 80,317tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,854 tỷ đồng, chia cổ tức 1,5%. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của cổ đông.

Năm 2018, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đặt mục tiêu kế hoạch: Doanh thu 171,706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5,123 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 6%.

Phát biểu tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT: Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Công ty CP Môi trường Thuận thành tặng hoa chúc mừng