Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết đề nghị đăng tải: tại đây