Thông báo V/v thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2018

Chi tiết xin đăng tải: Tại đây