Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018

BCTC năm 2018 đã được kiểm toán: tại đây

Giải trình Lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% so với cùng kỳ: Tại đây