CBTT Văn bản của VSD về chuyển loại chứng khoán (Từ hạn chế chuyển nhượng sang không hạn chế chuyển nhượng)

Chi tiết vui lòng đăng tải:

  1. Văn bản chấp thuận của VSD: Tại đây
  2. Danh sách cổ đông chuyển loại chứng khoán: Tại đây