Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây