Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Chi tiết xin vui long đăng tải: Tại đây