Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Chi tiết xin vui lòng đăng tải:Tại đây