Giấy mời đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan

vui lòng xem tại đây 04. Quy che lam viec DHDCD thuong nien nam 2024 05. Quy-che-bau-cu BS TV HĐQT chưa cần 08.1.Bao cao san xuat kinh doanh 2024 08.-Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQT-2023 10. To trinh Thông qua các nôi dung thuoc tham quyền dhcd 2024 sửa 11.To trinh lua chon don vi kiem toan BCTC 2024 13. Dự thảo Nghi quyet ĐHĐCĐ 2024sửa 14. Bien ban kiem phieu biểu quyết 19. nguyen tac the le bo phieu 2024 20. phiếu biểu quyết 21. The bieu quyet Thông báo đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát 01.1. giấy mời gửi quý cổ đông 02. 2. Báo cáo của BKS 2023 02. Giay xac nhan tham du DHDCD nam 2024 03. Chuong trinh hop 2024

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*