Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021: Tại đây

Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% so với năm trước: Tại đây