Báo cáo tài chính đã kiểm toán (cho kỳ kể toán từ ngày 01/01/2017 đến 02/7/2017)

Chi tiết: Tại đây