CBTT bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc công ty

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây