Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Xin vui lòng xem file đính kèm:tại đây