Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Sáng ngày 27/6/2020 tại Trung tâm Du lịch văn hoá thể thao Phú Sơn, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc NInh đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, các ông, bà đại diện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh,   Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh, Ban nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố và LĐLĐ thành phố Bắc NInh.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng

Chủ toạ đại hội có Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Đăng Thành – Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đình Thu – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách Công ty, Ông Vũ Đức Thắng – Thành viên HĐQT và Ông Vũ Văn Cường – Thành viên HĐQT. Cùng tham dự có thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 81 Quý cổ đông đại diện cho 375 cổ đông của Công ty, tương đương 98,93% cổ phần có quyền biểu quyết.


Ông Ngô Minh Châu – Chủ toạ đại hội điều hành Bầu đoàn chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Cổ đông tham dự Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động năm 2019 – Kế hoạch năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Tờ trình: Báo cáo tài chính, Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đoàn chủ toạ phiên họp

Năm 2019, Tổng Doanh thu là178.126 triệu đồng đạt 89,06% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế là 9.065 triệu đồng đạt 120,87% so với kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức 5% đạt 125% kế hoạch, trong năm 2020, Công ty phấn đấu Tổng doanh thu đạt 215.330 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 6.750 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiếu 5,5%, tiền lương bình quân đạt 6,78 triệu đồng/người/tháng.


Cổ đông tham dự tại đại hội.

Qua thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành. Đại hội cũng thống nhất chia cổ tức năm 2019 bằng tiền VNĐ, tỷ lệ 5%/cổ phần, giao HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Cổ đông biểu quyết tại đại hội

Kết thúc, Đại hội được nghe Ban Thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*