Kế hoạch phục vụ bắn pháo hoa tết năm 2018

Thực hiện phân công của BCĐ bắn pháo hoa tết năm 2018 số 01/BCĐ ngày 30/01/2018, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị bắc Ninh xây dựng Kế hoạch phục vụ bắn pháo hoa tết năm 2018, Nội dung chi tiết tải: tại đây