Quy chế Người đại diện vốn công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty CP Môi trường và CTĐT Bắc NInh

Chi tiết vui lòng đăng tải: Tại đây