Văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về điều chỉnh loại chứng khoán (Danh sách cụ thể theo NQ số 07).

Văn bản số 4790/VSD: tại đây

Nghị quyết HĐQT công ty số 07: Tại đây