CBTT báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây