Kế hoạch chỉnh trang đô thị và phục vụ trước, trong và sau tết Kỷ hợi 2019

Ngày 08/01/2019, Giám đốc công ty ban hành kế hoạch số 19/KH-CTMT Về việc chỉnh trang đô thị  và phục vụ  trước, trong và sau tết Kỷ hợi 2019, chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây