Nghị quyết của HĐQT về chuyển loại chứng khoán

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây