Văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về điều chỉnh loại chứng khoán (Danh sách cụ thể theo NQ số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 5/8/2023).

Văn bản của VSD số 8129 ngày 9/8/2023: Tại đây

Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT: Tại đây